Adatkezelési tájékoztató

Conselho Ügyviteli Iroda Kft.  és a www.conselho.hu szolgáltatásait igénybe vevők, személyes adatainak kezeléséről

Ez az Adatkezelési tájékoztató a Conselho Ügyviteli Iroda Kft. (Adatkezelő) szolgáltatásait igénybe vevők, valamint a kapcsolatfelvételi céllal történő üzenetküldés kapcsán az Ön által (mint Érintett által) megadott személyes adatok kezelésének részleteiről ad tájékoztatást.

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Conselho Ügyviteli Iroda Kft.

Postacím:  1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Adószám: 14938317-2-43

Email cím:  hello@conselho.hu

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre, vagyis Önre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb alkalmazandó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés céljaKezelt adatok köre (Miért szükséges?)Az adatkezelés jogalapja
Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás teljesítéseA szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;)
Ügyfelekkel történő szerződéskötés, szolgáltatás igénybe vételeA kapcsolattartáshoz és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;).
Email küldése /kapcsolati űrlap beküldése (kapcsolattartás)A kapcsolattartáshoz önként megadott adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés).
Munkavállalói adatkezelésekA munkaviszony létrejöttéhez és az esetleges hatósági bejelentésekhez szükséges adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;).
Munkavállalói bérszámfejtéshez szükséges adatkezelésekA kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;)
Honlap látogatásaA weboldalon használt Cookie-król ide kattintva tájékozódhat.GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés).
Közösségi oldalak használataA Meta és Linkedin oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok. (A szolgáltatások használatához szükségesek)GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés).
Hírlevélre történő feliratkozás (kapcsolattartás)A Hírlevélre történő jelentkezéshez kötelező adatok. (A jelentkező természetes személy azonosításához, kapcsolattartáshoz szükséges.)GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Címzett megnevezéseCímKözlés célja
NAV, online számlázó1054 Budapest, Széchenyi utca 2.számlázó program, hatóság
NEAKBudapest, Váci út 73/A, 1139egészségbiztosítási jogviszony
Önkormányzatok (főleg, ha több van)Székhelyük szerintHIPA
www.google.com1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAemail, tárhely
Revolution Software KFt.1133. Budapest, Váci út 76., V. torony, 7. emeletKönyvviteli rendszer, számlázó program
Kulcs-Soft Nyrt.1016 Budapest, Mészáros utca 13.Bérszámfejtési rendszer
Tom PC Bt.1173 Budapest, Pesti út 101. 3. em. 15.Informatikai szolgáltató
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.webhosting, webtárhely

Az Adatkezelő csak munkavégzése során törvényi kötelezettsége esetben adja át az érintett személyes adatait harmadik fél számára.  Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban lévő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

4. Egyéb

A személyes adatok továbbítása harmadik országba nem történik, nemzetközi szervezet részére nem történik. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és biztonság érdekében. A nélkülözhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok jelszóval védettek legyenek, fizikai tárolás esetében ne legyenek könnyen hozzáférhetőek.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő az Ön jogai gyakorlására irányuló írásbeli kérelmét (mely megküldhető e-mail-ben az 1. pontban megjelölt e-mail címre vagy postai úton) az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.1.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 7.  pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az Érintett személy 6. pont szerint írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

– milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

6.1.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett a 6. pont szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

6.1.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett a 6. pont szerint írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

6.1.4. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását.

Az Érintett a 6.pont szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Érintett személy hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

6.1.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a 6. pont szerint írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
 • bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy 
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelőhöz való fordulás jogaA felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogA bírósági jogorvoslathoz való jog
Ha sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, úgy javaslom, hogy először keressen meg panaszával a  hello@conselho.hu email címen.Tájékoztatjuk, hogy tárgyi adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huTájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.